Disclaimer bonusudenindskud [dot] com

Disclaimer / Ansvarsfraskrivelse

This disclaimer has been automatically translated and may contain errors. For the original version in English click here

Forbud mod gambling i forskellige retsområder

Vi annoncere kun gambling operatører, der fuldt licenserede i Danmark.

Online-spil er ulovligt i nogle jurisdiktioner. Det er dit ansvar at tjekke din lokale regler inden gambling online. Vi tager intet ansvar for dine handlinger.

Alle spiludbydere vist på denne hjemmeside accepterer ikke spillere fra USA og Frankrig. For alle andre jurisdiktioner, kan der være begrænsninger, som operatørerne selv, eller som følge af jurisdiktion bopæl på afspilleren. Vi gentager: Det er dit ansvar at tjekke din lokale regler inden gambling online.

Gambling

Dette site ansvarsfraskrivelse er til online casino og generelle gambling orientering og er beregnet til at hjælpe dig med at vælge et online casino. Du kan ikke spille på denne hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller ufuldkommen information, der kan findes på hjemmesiden. Spillere er ansvarlige for at kontrollere de oplysninger direkte med casino.

For bedre at forstå situationen på det europæiske online gambling og deres definitioner bør læse den "grønne papir" på denne adresse:

I forhold til det omfang, der udtrykkeligt fremgår af "grønbog" nævnt ovenfor, er vores hjemmeside ikke en gambling site, da det ikke giver direkte tjenester og / eller produkter til gamble, og er derfor udelukket fra e-handel direktiv EFT L 178 af 2000/07/17.

Det er i stedet en informativ hjemmeside, der indeholder reklame referencer og "kommerciel onlinekommunikation" (for at bruge igen de ord rapporteret i førnævnte "grønbog", afsnit 2,2 "Relaterede tjenester udført og/eller anvendt af udbydere af onlinespilletjenester "), så referencestandarder for forvaltningen af ​​stedet og dets indhold i den europæiske ramme, og vi citerer:

"Onlinebannere og pop-up-vinduer på ikkenetspillesteder er to former for internetreklamer, som har til formål at omdirigere trafikken til onlinespilletjenester. De optræder derfor i forbindelse med informationssamfundets ikkespilletjenester. De henhører ikke under direktivet om elektronisk handel, men henhører under direktivet om urimelig handelspraksis og - i det omfang brugen af kommerciel onlinekommunikation omfatter indsamling og behandling af personlige data - direktiv 95/46/EF om databeskyttelse og direktiv 2002/58/EF om e-kommunikation. "

Igen, vi er derfor ikke en online gambling hjemmeside, men kun en informativ / salgsfremmende website ..

Alder
Du skal sikre at overholde love for online gambling i din jurisdiktion, herunder at have nået den lovlige alder for hasardspil i din jurisdiktion. Det er op til den enkelte at overholde disse love. Normalt er det ulovligt for personer under 18 år eller under 21 år (i visse jurisdiktioner) til at gamble.
Gambling problemer eller afhængighed
Der er en række af tegn, der indikerer ludomani. Hvis du tror, ​​du kan have et problem, finde den støtte du har brug for på nedenstående link:
GamCare.org.uk (for britiske folk)

Gambling terapy (for verdensomspændende mennesker)

Gamblers Anonymous

Disclaimer (English Version)

Prohibition of gambling in various jurisdictions

Online gambling is illegal in some Jurisdictions. It is your responsibility to check your local regulations before gambling online. We takes no responsibility for your actions.

All gambling operators shown on this web site does not accept players from the United States and France. For all other jurisdictions, there may be limitations imposed by the operators themselves, or arising from the jurisdiction of residence of the player. We repeat: It is your responsibility to check your local regulations before gambling online.

 


 

Gambling - This site disclaimer is for online casino and general gambling information purposes only and is intended to assist you in choosing an online casino. You can not gamble on this site. We are not responsible for any errors or imperfect information that may be found on the website. Players are responsible for verifying any information directly with the casino.

To better understand the situation on the European online gambling and their definitions should read the "green paper" at this address:

In relation to the extent expressly made ​​clear in the "Green Paper" mentioned above, our website is not a gambling site, since it do not provides direct services and / or products for gamble, and is therefore excluded from the e-commerce directive OJ L 178, 17.07.2000.

It is instead an informative site that contains advertising references, and "commercial communication on-line" (to use again the words reported in the aforementioned "Green Paper", section 2.2 "Related services performed and/or used by on-line gambling services providers"), so the reference standards for the management of the site and its content are in the European framework, and we quote:

"On-line banners and pop-ups on non-gambling sites are two forms of internet advertising intended to redirect traffic to on-line gambling services. They therefore appear on nongambling information society services. They do not fall under the scope of the E-commerce directive but fall within the scope of the Unfair Commercial Practices Directive and, in so far as the use of on-line commercial communications includes the collection and processing of personal data, the Data Protection Directive 95/46/EC and E-Privacy Directive 2002/58/EC."

Again, therefore, we are not an online gambling website, but only an informational / promotional website.


 

Age - You must ensure to comply with the laws for online gambling in your jurisdiction, including having reached the legal age for gambling in your jurisdiction. It is up to the individual to comply with these laws. Normally it is illegal for persons under 18 years of age or under 21 years of age (in some jurisdictions) to gamble.


 

Gambling problem or addiction - There are a number of signs that indicate problem gambling. If you think you may have a problem, find the support you need at the link below:
GamCare.org.uk (for UK peaple)

Gambling Terapy (for worldwide peaple)

Gamblers Anonymous